Đảo vị trí mà chạy được là các sensor không hư .Kiểm tra lại mấy sợi dây điện đi bạn,trong quá trình tháo lắp có bị cấn dây không.