Bạn ơi có thể gởi cho mình SM của e-STUDIO206L/256/306/356/456/506306S/356S/456S 256SE/306SE/356SE/456SE/506SE
306SD/356SD/456SD được không mình cảm ơn. email: minhnhat8182@gmail.com