bạn có thì có thẻ gửi cho mình 1 bản vào mail: tuanminhdo280711@gmail.com được không nhatthuc0000, thank bạn nhiều!!