chịu khó tìm bài mà đọc đi bạn

https://vietcopy.org/threads/15412-Tai-lieu-Toshiba-e-STUDIO206L-256-306-356-456-506-e-STUDIO306S-356S-456S-e-STUDIO256S.html