cho mình xin tài liệu DC 236 được ko bạn. Email :lionkingmlove@yahoo.com