Bạn xin cài gì !!!, khi chủ topic không nói có tư liệu gì. Một hãng có nhiều model khác nhau.