Bác xem cái này dùng được không.
https://www.distrivisa.com.br/blog/downloads/ManualServicos-MP7500.pdf