062-393: Mượn main SYS của 1 máy khác để sử lý
062-397: Lỗi kết nối Bộ nạp tài liệu tự động hai mặt