Chào A/C mình có Toshiba e723. Mình vào mode 08, 03... Máy báo TEST MODE WAIT và chờ mãi vẫn vậy. Xin hỏi nó bị gì?
Cãm ơn A/C nhiều.