rõ. cho mọi người cùng đọc kẻo bị xóa bài mà không hiểu vì sao? tại sao