nếu em không nhầm thì cái bảng dưới cùng trong cụm scan