Không có điều kiện thay cụm Trục chờ thì thay Clunter trục chờ là OK