Sc672: lỗi giao tiếp giữa controller và panel: ktra lại cáp nối 2 bên trước đã