máy cơ đánh giá chính xác , hiểu được nguyên lý máy cơ là tổng thể
tương tự bọn em ngày xưa : học truyền hình kiểm tra CRT chứ ít kiểm tra LCD