thật hoan nghênh vì tinh thần đồng chí của các bác !