admin cho mọi người quý danh luôn di. hình ko có biết ai là ai đâu.