đừng quan trọng vào danh cập hạng, mà nên quan trọng trả lời có nhiệt tình không, đã là diễn đàn thì cao thủ với không cao thủ thì ý nghĩa, cao thủ mà trả lời không nhiệt tình cũng vậy thôi, thành...