Dòng này ai sài chip đểu đến 1 thời điểm sẽ bị vậy, chip chính hãng không bao giờ bị. Nó còn thêm 1 trường hợp là chỉ nhận đúng con chip duy nhất.
Ai sài chip đểu thì phải chấp nhận vấn đề này sớm...