ái chà bữa gời mình vào diễn đàn mà chưa ra mắt sư huynh đệ bốn phương tám hướng ... cho mình một tụ với nhé .