cảm ơn diễn đàn nhờ một người bạn mà mình mới vào được "việtcopy.org" mối khi rảnh rối là minh lại vào xem những câu hỏi và trả lời thật hay ma ở cái xứ hẻo lãnh của mình không bao giờ nghĩ tới được....