lính mới xin admin cùng các pro chỉ giáo thêm

thanks all