Toàn thấy giới thiệu tính năng không hà. Mở để hoành tráng tìm mãi chẳng thấy máy màu đâu. Nhưng diễn đàn dầu tư rất chuyên nghiệp. Forum mình có 1 mình vch.tech làm hà. Hy vọng admin cố gắng phát...