cuối cùng là đã xóa được chưa để mình ném cho cái code