Em cũng đang bị 1 con tương tự không biết làm cach nao