Anh hợp tác được không. Nhưng mà chuẩn đó dễ tự sát lắm em kaka. Không đơn giản như thế đâu