máy này làm gì có chip mực mà cần reset. còn sau khi dùng mã 999-999 để bật lại Duplex là: 742-058 từ 0 -> 1