- Ý tưởng bắt đầu từ Georgi Nadjakov
- Chester Carlson tiếp nối và phát minh

http://www.ehow.com/facts_4968544_who-invented-photocopy-machine.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Georgi_Nadjakov