mình nghĩ là ngáy 22-10-1938 là ngày mà cái máy photocopy đầu tiên ra đời nó cũng có thể xem như ngày tổ của photocopy

@ copytandat bạn nói đó là nghề in , như in lụa chẳng hạn còn về máy...