Nguồn ATX: Các lỗi thường gặp
http://lqv77.com/wp-content/uploads/2008/07/atx_power_supply-300x3001.jpg
Bộ nguồn ATX và các lỗi thường gặp:
Dạo quanh các forum thì thấy rất...