Windown XP

x86 PCL Windows Driver

x86 PS Windows Driver


Windows XP 64bit ( English )

x64 PCL Windows Driver (Thường dùng)