Bạn chắc là tháo dây ra gắn lại đúng hết chưa. thường thì cái này do lỗi FW và Board cc. mà 99% là board. bạn hãy thử board modem rồi tới board cc.