cần nứa không mình hỏi cho, mình ở hà nội, hàng này vẫn còn