Tình hình máy bị chuột cắn đứt dây giờ nối lại nó photo ra giấy trắng.