code 5 801 001 clear all là tự động đưa thông số về mặc định hoặc nhìn máy bên cạnh