mời tham khảo bài viết này nhé https://vietcopy.org/threads/16610-Toshiba-h%E1%BA%BFt-60-ng%C3%A0y-d%C3%B9ng-th%E1%BB%AD