Làm lại hộp từ. Có lẽ do cây trục phía trên (cây rời) bị cứng