Em đã gặp hp 2600n hiện tượng và khắc phục cũng tương tự như vậy " Cấp mực bù"?