Xerox DocuCentre DC 2005-2055-3005
 • Windown XP 32 bit
 1. x86 PCL Windows XP Driver
 2. x86 PostScrip Windows XP Driver (Dùng cho những máy xerox có chức năng in PostScrip)

 • Windown XP 64 bit (English)
 1. ​64-bit PCL WHQL Driver for Windows (Thường dùng)
 2. x64 PS Windows Driver (Dùng cho những máy xerox có gắn option PostScrip)
 3. 64-bit PCL Mini Driver for Windows

 • Windows 2003 ( English )
 1. x86 PCL Windows 2003 Driver
 2. x86 PostScrip Windows 2003 Driver (Chỉ dùng cho những máy xerox có gắn option PostScrip)

 • Windows 2003 64bit ( English )
 1. x64 PostScrip Windows 2003 Driver (Chỉ dùng cho những máy xerox có gắn option PostScrip)
 2. 64-bit PCL Mini Driver for Windows

 • Windows Vista ( English )
 1. x86 PCL Windows Vista Driver (Thường dùng)
 2. PCL Drivers for Windows
 3. x86 PostScrip Windows Vista Driver (Chỉ dùng cho những máy xerox có gắn option PostScrip)

 • Windown 7
 1. x86 PCL Windows 7 Driver (Thường dùng)
 2. x86 PS Windows Driver (Chỉ dùng cho những máy xerox có gắn option PostScrip)
 3. x64 PS Windows Driver (Chỉ dùng cho những máy xerox có gắn option PostScrip)

 • Macintosh OS X ( English )
 1. ​Mac OS X 10.5 / 10.6 Driver
 2. Mac OS X 10.4/10.5 PPD Plugin Installer (PowerPC/Intel) (Máy MAC chạy hệ điều hành trên nền Chip Intel)
 3. PostScript Driver for MAC OS X 10.3.9/10.4
Lưu ý : Hệ điều hành MAC OS X chỉ sử dụng được khi máy Xerox có gắn Option PostScrip

View more latest threads same category: