back up lại database chay repair table trong myphpadmin xem carsh data rồi, nên đầu tư một cái có bản quyền để chuyên nghiệp hóa hơn