vệ sinh lại belt, sau đó lấy giấy nhám chà hai cái chân cắm đồng