không biết là do lỗi gì hay bị nhảy thông số mà con RICOH 6001 của nó nó bin bẩn như hình khi in ra. mọi ng ai biết giúp mình sửa với ạ.
https://uphinhnhanh.com/image/Uxg
https://uphinhnhanh.com/image/Uxg
<img src="https://uphinhnhanh.com/images/2016/09/17/liab20c.jpg" alt="liab20c.jpg" border="0">

View more latest threads same category: