Tôi cần tài liệu kỹ thuật máy Samsung K4350LX. AE ai có cho cho tôi xin với ah.

View more latest threads same category: