Em có cái may DC2056 hư board ESS/MCU AIO, máy cũ quá nên mua board mới thì không kinh tế, Em cần mua board ESS/MCU AIO máy FujiXerox DC2065/2058 hàng tháo máy, ai có bán cho em với.
Xin cám ơn.

View more latest threads same category: