máy ricoh 2075 khi copi thì bị xám nền và có bóng sọc vuông góc với chiều ra của giấy, khi in 1 mặt thì chữ rất đẹp như thường, nhưng in 2 mặt thì mặt 2 lại bị kẻ sọc như giấy kẻ ly theo chiều song song với hướng ra của giấy, rất mong được sự giúp đỡ.

View more latest threads same category: