Máy mình không nhận thẻ in, xem trên diễn đàn thì thấy bảo do firmware thấp, phải chạy từ 1.04 trở lên. Máy mình đanh chạy 1.02. Bác nào có bán cho e với

View more latest threads same category: