em có con tsb 850 ms thay drum, lô sấy thì em nên sài code j ko để nó chạy ko ạ
vs lại xóa counter bộ đếm của nó thì làm sao ạ
nhờ các ae giúp vs ạ

View more latest threads same category: