e nhờ các cao thủ chỉ giùm e cách sửa hộp mực từ bị rớt mực xuống dưới bell, thành máy, xuống duplex,.. nhiều quá.
e cảm ơn

View more latest threads same category: