Tình trạng là khi chụp giấy A4 ngang bằng bộ đảo bản gốc bị lỗi một vệt chữ bị gấp lại ở khoảng 2/3 trang. Xin anh em giúp với, đã vệ sinh kỹ, khi chụp thủ công thì không bị

View more latest threads same category: