Xin hỏi máy mpc 8002 khi ra lệnh in 10 tờ , nhưng máy chỉ chạy ra được có1 tờ là tại sao và xin hướng dẫn cách khăc phục. Xin đa tạ

View more latest threads same category: