Xin hỏi máy mpc 8002 khi ra lệnh in 10 tờ, nhưng máy chỉ chạy ra có 1 tờ thôi. Như vậy là tại sao và cách khắc phục. Xin đa tạ.

View more latest threads same category: